QUARTALSPROGRAMM

Stadtgalerie im Stadtmuseum
29.08.2010 - 24.10.2010
Michal Jánský: „Der Weg“

Der 1966 in Jin­dřichův Hr­a­dec ge­bo­re­ne Ma­ler und Gra­fi­ker Mi­chal Jáns­ký lebt und ar­bei­tet seit 1990 in ei­nem ty­pi­schen Pí­se­ker Alt­stadt­haus, das er ge­mein­sam mit sei­ner Frau, ei­ner In­nen­ar­chi­tek­tin, lie­be­voll re­stau­riert hat. Stu­diert hat er von 1985 bis 1990 in Brünn (Brno) bei Jan Bružeňák und in Bud­weis (Čes­ké Bu­dějo­vice) bei Ro­man Ku­bič­ka. Sei­ne Ar­bei­ten sind stark von La­dis­lav No­vák, spä­ter auch vom In­for­mel und dem abs­trak­ten Ex­pres­sio­nis­mus be­ein­flusst. Er be­ar­bei­tet die Bil­d­o­ber­flä­che mit Rit­zen, Schnit­ten so­wie Ma­te­ri­al­ab­drü­cken. So ent­steht ei­ne aus der Sicht­wei­se des Künst­lers ge­form­te Dar­stel­lung der Um­welt. In der Aus­stel­lung in der Stadt­ga­le­rie im Stadt­mu­se­um zeigt er Ar­bei­ten aus den 1990er Jah­re bis heu­te und ver­mit­telt uns mit sei­ner Aus­stel­lung ei­ne zeit­ge­nös­si­sche Po­si­ti­on aus der Kunst­sze­ne Süd­böh­mens. Jan Ko­talík aus Pí­sek be­zeich­net Jáns­ký als ei­nen Künst­ler mit aus­drucks­star­ker Bild­spra­che. Sei­ne Ar­bei­ten sind ge­prägt von ei­ner Welt der frei­en und of­fe­nen Kom­mu­ni­ka­ti­on, sie su­chen den Dia­log mit dem Be­trach­ter.

Die Aus­stel­lung mit der Ma­le­rei und Gra­fik des Pí­se­ker Künst­lers Mi­chal Jáns­ký soll den Blick des Deg­gen­dor­fer Pu­bli­kums auch für ak­tu­el­le Ent­wick­lun­gen in der Kunst un­se­rer böh­mi­schen Nach­barn öff­nen. Sie ver­steht sich als Er­gän­zung zu den oft his­to­risch und folk­lo­ris­tisch ge­präg­ten Ele­men­ten im baye­risch böh­mi­schen Kul­tur­aus­tausch.

Zur Aus­stel­lung ist ein Ka­ta­log er­schie­nen, der für 5€ über das Stadt­mu­se­um zu be­zie­hen ist.

 

MI­CHAL JÁNS­KÝ: „CESTA“
Malířst­ví a gra­fi­ka
Mi­mořád­ná výs­ta­va v ga­le­rii Měst­ské­ho mu­zea

Malíř a gra­fik Mi­chal Jáns­ký, na­ro­zený v ro­ce 1966 v Jin­dři­cho­vě Hr­ad­ci, ži­je a pra­cu­je od ro­ku 1990 v jed­nom z ty­pických pís­eckých sta­roměst­ských domů, který spo­lu se svo­jí manželk­ou, která je ar­chi­tekt­kou, lás­ky­plně zre­stau­ro­va­li. Stu­do­val od r. 1985 do r. 1990 v Brně u Ja­na Bružeňá­ka a v Čes­kých Bu­dějo­vicích u Ro­ma­na Ku­bičky. Je­ho dí­la vel­mi ov­liv­nil La­dis­lav No­vák, v poz­dější do­bě se při­dal také vliv in­for­mačního a abs­trakt­ního ex­pre­sio­nis­mu. Um­ělec zpra­co­vává po­vrch své­ho dí­la vry­py, záře­zy a též otis­ky růz­ných ma­te­riálů. Tak vz­ni­ká z poh­le­du um­ěl­ce zv­lášt­ní for­ma pre­zen­ta­ce svě­ta, který nás ob­klo­pu­je. V ga­le­rii Měst­ské­ho mu­zea vys­ta­vu­je své práce rea­li­zo­va­né od r. 1990 do součas­nos­ti a zpro­s­třed­ko­vává nám tak součas­nost um­ělecké scé­ny jižních Čech.

Jan Ko­talík z Pís­ku Jáns­ké­ho cha­rak­te­ri­zu­je ja­ko um­ěl­ce s výraz­ným pro­je­vem zpro­s­třed­ko­vávaným obra­zem. Je­ho práce, usi­lující o na­vázání dia­lo­gu se svý­mi di­váky, jsou výraz­ně ov­liv­ně­ny svě­tem svo­bod­né a ote­vře­né komu­ni­ka­ce.

Výs­ta­va kre­seb a gra­fik pís­ecké­ho um­ěl­ce Mi­cha­la Jáns­ké­ho chce ote­vřít deg­gen­dorf­ské veře­j­nos­ti poh­led na součas­ný um­ělecký vývoj našich čes­kých sou­se­dů a do­plnit tak cel­ko­vý obraz ba­vorsko – čes­ké kul­turní výmě­ny, vyz­naču­jící se mno­ha spo­lečný­mi his­to­rický­mi a folk­lo­ris­tický­mi prv­ky.Unsere Öffnungszeiten
Montag geschlossen
(Ausnahme: Ostermontag von 10.00 Uhr - 17.00 Uhr geöffnet)
Dienstag bis Samstag 10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Sonntag und Feiertag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Für Gruppen nach Vereinbarung
Wir haben an folgenden Tagen geschlossen
Neujahr, 01. Januar
Faschingsdienstag
Hl. Abend, 24. Dezember
1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember
Silvester, 31. Dezember
Kontakt
Stadtmuseum
Östlicher Stadtgraben 28
94469 Deggendorf
Fon: 0991 / 29 60 555
Fax: 0991 / 29 60 559
E-Mail: museen@deggendorf.de